Niet minder belangrijk is de dag, waarop de Oud-Katholieken van Aalsmeer in het bezit werden gesteld van een nieuw heiligdom. Het Kerkgebouw, waarin sedert den tijd van Pesser de dienst werd verrigt, beantwoordde niet meer aan de wenschen der gemeente. Van de verschillende gebouwen, waarin men in de zestiende en zeventiende eeuw dienst had gedaan, was het geschiktste gekozen en ingerigt, toen men in het begin der vorige eeuw in staat was eene vaste kerk en pastory te verkrijgen.

Op den 5 Julij 1860 werd de opbouw der nieuwe kerk aangenomen door den Heer Janmaat van Nieuwveen voor de som van 18,991 gulden. De eerste steen werd gelegd den 5 September deszelfden jaars door den Zeer Eerw. Pastoor Johannes Baas, bijgestaan door de Heeren kerk- en armmeesteren Hendrikus Moleman, Lambertus Rinkel Jz. en Nicolaas Moleman.

De 27 Augustus is bestemd geworden om het heiligdom op plegtige wijze aan de verheerlijking van God toe te wijden. De Hoog Eerw. Heer Henricus Joannes van Buul, Bisschop van Haarlem, omringd door eene schare van geestelijke, treedt naar het bedehuis, en werpt zich op zijn aangezigt ter aarde, ten teeken, dat men met eerbied en ootmoed het Huis Gods moet binnen treden. Hij zegent het water, besprengt zich zelven en de omstanders en de muren der Kerk, die hij driemalen rondomgaat, ze zegenende in den naam van den Vader, Zoon en H. Geest. Om den driewerf Heiligen God te naderen is er reinheid noodig, die door dit zinnebeeld wordt voorgesteld. Daarop klopt de Bisschop driemalen aan de kerkdeur, maar zij blijft gesloten (Luk. 11:21). Om tot het heilige, tot God te kunnen naderen, is er noodig, dat de deur eerst met het heilige teeken des Kruises geteekend worde (Kol. 2:15).

Nu gaat zij open, en de Bisschop zegt: “Vrede zij dezen huize en allen die daarin wonen.” Twaalf kaarsen, vóór evenzoo vele kruisen aan de binnenmuren geschilderd, wijzen u op de twaalf Apostelen, en het licht dat door hen op de wereld ontstoken is (Openb. 21:14). In het schip der Kerk getreden bidt hij om den H. Geest, dat God door Jezus Christus, die zich aan het Kruis heeft opgeofferd, deze plaats tot zijne vereering wille heiligen, zegenen en inwijden. de Litanie aller heiligen wordt gebeden, en tegelijk de grond der Kerke met asch, het zinnebeeld der boetvaardigheid, bestrooid, waarin de Bisschop het Grieksche en Latijnsche Alfabet in den vorm van het Kruis schrijft, om daardoor zigtbaar voor te stellen, dat alle volkeren der aarde door de kracht van Jezus Kruis in de christelijke Kerk zijn vereenigd geworden. Eene vermenging en zegening van water, het beeld van Christus menschheid, - van wijn, dat van Christus Godheid, - van asch, het beeld van den dood, - en van zout, dat der onbederfelijkheid, - heeft hierop plaats. De Bisschop begeeft zich naar hetzelve, met gewijd water zet hij een Kruisteeken in het mid- den en op de vier hoeken des altaars, en besproeit het vervolgens geheel met gewijd water, gaande zevenmalen rondom hetzelve. Ook de muren der Kerk worden nu met hetzelfde gewijde water besproeid, als ook de vloer in de vorm van een Kruis, met de bede: dat God zijne gunst over dit huis des gebeds wille uitstorten, en dat allen, die daarin Zijnen naam aanroepen, den bijstand zijner barmhartigheid ondervinden mogen. De altaarsteen, waarop vijf Kruisen zijn gebeiteld, wordt midden op het altaar geplaatst, met gewijd water besproeid en met de H. Oliën gezalfd. Ten slotte gaat de Bisschop het altaar rond, hetzelve bewierookende en biddende, dat Gods Heilige Geest op hetzelve moge nederdalen, om de gaven, die daariop gebragt worden, te heiligen en de harten van hen, die dezelve nuttigen, te reinigen.

De volgende dag, de 28e Augustus, de gedenkdag van den grooten Kerkleeraar Augustinus, werd bestemd voor de eerste H. dienst in het nieuwe kerkgebouw.

Dat de Oud Katholieke gemeente van Aalsmeer, zich meer en meer den lof waardig make, die reeds in het laatste der zeventiende eeuw haar om hare liefde voor den Bijbel gegeven werd: “Dat de lezing der Heilige Schriften te Aalsmeer, zoo zeer in gebruik en eere is,” zoo schreef in het jaar 1696 de geleerde priester van der Schuer aan zijnen vriend Pesser, “is iets waarvoor wij Christus eeuwig lof mogen zingen. Laat ons Hem bidden dat Hij het zaad van zijn woord doe groeijen, en eene overvloedige vrucht voortbrengen in de harten der geloovigen.”

Groote God! daal op ons bidden
In dit U gewijd gebouw!
Dat het oog van Uw genade
D’offers van Uw volk aanschouw,
En ons allen blijf’ geleiden,
Die hier hopen op Uw trouw.

Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer

Contactgegevens


Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer
Parochie van de H.H. Petrus en Paulus
Oosteinderweg 394
1432 BG Aalsmeer