Nederland schudde het Spaansche juk af, werd een vrije Staat, en de nieuwe godsdienst werd die van den Staat. De oude Katholieke heiligdommen kwamen nu alle in de handen der gereformeerden. Verbroken werden nu de biechtstoelen, beelden en altaren, en alles wat er verder dienen kon om den zinlijken mensch de groote waar- heden des heils aanschouwelijk voor te stellen. Eene andere leer werd nu in die kerken verkondigd.

Niet alle bewoners echter gingen over tot de nieuwe godsdienst. De geschiedenis kan getuigen van de gruwelen die de snoode Diderik Sonoy zich in Noordholland veroorloofde tegen allen die getrouw aan de Katholieke leer wilden blijven. Als moest ieder Katholiek, die zijn God en kerk innig liefhad, noodzakelijk een aanhanger van Filips II en Alva, een vijand van zijn vaderland zijn! Hij gaf met zijne bende in wreedheid niets toe aan de Spanjaarden. Dat alles werkte zamen om landgenooten, die in den beginne één waren door gelijke zucht voor vrijheid en vaderland, op de treurigste wijze voor langen tijd van elkander te verwijderen. Waar er zulke wolven de schaaps- kooi binnendrongen, was er wel reden voor de weerlooze schapen en lammeren om te sidderen. Toch waren er velen die ook hierdoor tot geen afval konden bewogen worden. Ook te Aalsmeer werden er gevonden, die in stilte hunnen God bleven aanroepen en dienen en de oude Katholieke waarheid, door den H. Bonifacius eens verkon- digd, niet konden verzaken. Trouwe geestelijken zorgden, onder aanhoudende gevaren, om dezen nu en dan den troost des woords en de H. Sacramenten toe te dienen. In eene en andere woning werd het woord van de H. Apostelen Petrus en Paulus verkondigd door waardige mannen. Zoo vinden wij:

  • Jacob Brunoosz. reeds hier in het jaar 1603 werkzaam;
  • Mr. Johannes Jansenius te Akoy geboren, kanunnik te Vuren, gestorven den 3 April 1652. Hij was de neef (zoon des broeders) van den beroemden Cornelius Jansenius, bisschop van Iperen, voor wiens werk: Augustinus hij een smeekschrift aan Filips II inzond, waarop een gunstig antwoord inkwam in 1644;
  • Johan Schot, verplaatst in 1656 naar Heilo en daar gestorven 28 Februarij 1667;
  • Aarnoud Kuisten, was hier 1656-1664 en is, als aartspriester van Alkmaar, gestorven 4 December 1667;18
  • Jacob Kats, geboren te Gorkum, volgde hem op en werd (1673) pastoor te Gouda en later te Utrecht, een man van groote bekwaamheden en daaraan geëvenredigden ijver, gestorven 1712;
  • Boudewijn Kats, volle broeder van Jakob Kats, gestorven te Aalsmeer, 15 November 1691;
  • Bartholomeus Pesser van Velsen, aangesteld als pastoor te Aalsmeer den 18 December 1691 en aldaar gestorven 23 Maart 1730.

Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer

Contactgegevens


Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer
Parochie van de H.H. Petrus en Paulus
Oosteinderweg 394
1432 BG Aalsmeer