Wanneer alzoo de eerste Christenen van het dorp Aalsmeer hun tempel toewijdden aan de beide Apostelen Petrus en Paulus, wilden zij hierdoor geenszins te kennen geven dat zij deze heilige mannen als hunne Goden beschouwden. Hierdoor toch zouden zij zich schuldig maken aan afgoderij. Had de H. Bonifacius hun niet geleerd, dat “men God alleen moest dienen.” Men wist ook dáár wat de H. Augustinus eenmaal had gezegd: ïndien wij voor een heiligen engel, hoe uitmuntend en verheven hij ook zij, een tempel van hout of steen gingen bouwen, wij zouden door de waarheid van den Heere Christus, en door Godskerk vervloekt worden; want wij zouden die dienst, welke Gode alleen toekomt, aan een schepsel bewijzen.” (contra Maximin. arg. 11. de Spir. S.). Geene kerken of kapellen worden er gebouwd en gewijd dan alleen voor God, en ter eere van God. Maar daar er hoe langer zoo meer Christelijke kerken werden gebouwd, werden zij, ook om ze van elkander te onderschei- den, naar verschillende Heiligen en Martelaren genoemd, wier gedachtenis vooral daarin werd gevierd. Zoo werd dan ook te Aalsmeer de eerste Christenkerk toegewijd aan den eenigen waren God, ter gedachtenis en op den naam der H. Apostelen Petrus en Paulus. Hier drong de leer die de H. Petrus had verkondigd in de ooren: dat men Gode meer moet gehoorzamen dan den mensch; dat de gaven Gods voor geen geld te verkrijgen zijn; dat er geene zalig- heid in iemand anders is, en dat er geene andere naam onder de hemel den menschen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, dan de naam van Jezus Christus. Wien heerlijkheid zij, nu en ten eeuwigen dage. De leer, door den Apostel Paulus gepredikt, werd ook hier verkondigd, dat de regtvaardigmaking noch door de besnij- denis, noch door de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus te bekomen is, dat wij allen gezondigd hebben, en om niet geregtvaardigd worden door de genade, door de verlossing die in Christus Jezus is; dat alle mensch aan de van God gestelde magten onderdanig moet zijn; dat alleen aan den wijzen God door Jezus Christus lof en eer gebragt moet worden.

De waarheden, door deze twee groote mannen voorgestaan, te verdedigen, en hare kracht om rust en heiligheid te geven, te doen kennen, zietdaar wat men hier zocht tot in het midden der zestiende eeuw. In het jaar 1545 was het een Johan van Schetter, Kanunnik van Oudmunster te Utrecht, die hier de kudde des Heeren weidde.

Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer

Contactgegevens


Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer
Parochie van de H.H. Petrus en Paulus
Oosteinderweg 394
1432 BG Aalsmeer