Slide 1

Welkom bij de Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer


  

Allerheiligen met gedachtenis Allerzielen

zondag 27 oktober om 16.00

Tijdens de dienst houden we gedachtenis voor onze geliefde overledenen en
noemen we de namen; en voor iedere genoemde naam wordt een licht ontstoken
aan de paaskaars.
U kunt de naam of namen zelf noemen of voor de dienst doorgeven.

 

Voorganger: Dick Schoon - Orgel: Eveline Jansen - Lezingen: Wijsh.3,1-9; Openb.7,2-4,9-17; Matt.5,1-12 (p.548)

Tijdens onze diensten is er slechts één kollekte voor het behoud van  deze unieke kerk en na afloop altijd, gezellig, kennismaken, info en koffie/thee drinken enz.

 

Volgende diensten: 24 november en 22 december. Voorganger wordt aangekondigd, en is Mgr. Dirk-Jan Schoon, pastoor Nico Schoorl of pastoor Martina Liebner.

Lezingen Lisette Visser-Moleman & Maaike McCurdy. 

Orgel en koor nader te bepalen.

Ook hebben we een nieuwe webmaster, die zich graag kort aan u voorstelt:

Ik ben Luuk Verstijnen, 28 jaar, woonachtig in Amsterdam. Ik ben in de paaswake van 2017 gedoopt in de Oud-Katholieke Parochie van Amsterdam, en daar sindsdien met veel vreugde lid. Ik beheer voor de parochie ook de website en mag er af en toe de mis dienen. Omdat ik de website voor Amsterdam al beheer, ga ik nu ook, in overleg met Han, graag de site van OK Aalsmeer onder mijn hoede te nemen. Samenvallend met de doop was er ook het begin van een nieuwe studie theologie aan de Universiteit van Tilburg te Utrecht, waar mogelijk in combinatie met het Oud-Katholiek Seminarie, in de hoop de Kerk in de toekomst ook nog op andere wijzen te mogen dienen. Verder ben ik om deze studie te kunnen bekostigen, werkzaam als technisch medewerker bij Webheld, een kleine webbeheerder in Baarn, waar ik mij bezighoud met het bouwen en onderhouden van websites.
Ik had een aantal jaren geleden nooit gedacht ooit lid te worden van een kerk, maar zo zie je maar dat je nooit kunt weten hoe het leven loopt. Sindsdien blijft het me verbazen wat het met een mens doet te beseffen te mogen leven in het licht van de Eeuwige. Om dankbaar te mogen zijn, en met en voor anderen te mogen bidden, iets wat ik veel ,probeer toe te passen in mijn leven, maar wat zijn als-het-ware concentratie- en oplaadpunt vindt op zondag wanneer we dankzegging, eucharistie vieren. Concentratiepunt omdat we dan samen komen, een dag in het bijzonder opzij hebben gezet voor God, hoewel alle dagen van Hem zijn. Oplaadpunt omdat het leven van de alledaagse dingen niet altijd eenvoudig is, en ik er zelf althans niet altijd ruimte weet te vinden voor God, en dan helpt het dat er een plaats en een tijd is die we beschikbaar houden, die we samen beschikbaar houden, voor als we het alleen even niet kunnen.
Ik ben daarom blij en verheugd op deze manier iets bij te dragen aan de OK kerk van Aalsmeer. Nu ik met de website aan de gang ga hoop ik er ook af en toe een viering te kunnen bezoeken en wie weet u er te ontmoeten.

Geloof In Aalsmeer: De Oud-Katholieke Kerk

Volgens het onderzoek ‘God in Nederland’ gaat het hard met de ontkerkelijking in Nederland. Ruim 80 procent van de bevolking komt nooit of bijna nooit meer in een kerk en slechts 14 procent gelooft nog in een persoonlijke God. Hoe zit het met de kerken in Aalsmeer? Zijn die nog wel levensvatbaar of lopen die ook hard terug in ledenaantal?

In deze serie gaan we op zoek naar het geloof in Aalsmeer. We bezoeken de samenkomsten van de plaatselijke kerken en hopen meer te weten te komen over de manier van kerk zijn, hoe mensen hun geloof beleven en wat de kerk doet voor de samenleving. Deze zondag belichten we, dankzij een interview dat onze niet kerkelijke verslaggeefster Leni Paul eerder had, De oud-katholieke kerk. De kleine gemeente heeft slechts één keer per maand op elke laatste zondag, een samenkomst. Jaap Maars was vanmiddag aanwezig om foto's te maken.

'Nooit met de Bijbel om de oren slaan'

De oud-katholieke kerk in Aalsmeer is qua ledental van bescheiden omvang, maar kent wel een grote geschiedenis, geworteld in met name Aalsmeer-Oost. De kerk aan de Oosteinderweg is gemeentelijk monument en werd in 1860 gebouwd als opvolger van de schuilkerk die twee eeuwen eerder op deze plaats werd neergezet. De kerk kreeg de naam van de Heilige Petrus en Paulus. Volgens Lisette Moleman-Visser, trouw gemeentelid die regelmatig en ook deze zondag de schriftlezing houdt, zijn de genoemde heiligen ook de beschermheiligen van de gemeente Aalsmeer.

Kerkhof nog in gebruik
Het erachter liggende kerkhof werd in 1855 ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, H.J. van Buul, samen met de door de eerste aan de Oud-Katholieke kerk verbonden pastoor Johannes Baas. Een van de toenmalige gemeenteleden Johannes Bertus Rinkel, aanwezig bij de inwijding van het kerkhof, stierf twee dagen later en werd er als eerste begraven. Nog steeds is de naam Rinkel verbonden aan de gemeente.

Visser: ”Piet Rinkel, een van onze tachtigjarige kerkleden, onderhoudt nog steeds de tuin bij kerk en kerkhof.”

Naast de Rinkels komen er in de archieven van de oud-katholieke kerk ook de namen Moleman en Brouwer voor. Begraven wordt er op dit bijzondere kerkhof nog steeds. Zo vond ook de laatste zielenherder, pastoor Jacob Spaans, hier vorig jaar zijn laatste rustplaats.

Tussen rooms-katholiek en oud-katholiek zijn significante verschillen, zegt Visser, "in 1854 weigerden oud-katholieken het dogma van de onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria aan te nemen en in 1870 de dogma’s van de pauselijke onfeilbaarheid en zijn wereldwijde gezag. Rituelen en sacramenten spelen zowel bij de rooms-katholieken als bij ons een grote rol.” 

Oecumene verdwenen
Wat samenwerken met andere geloofsrichtingen betreft, noemt Visser het destijds deel uitmaken van de Aalsmeerse Oecumene, die slechts enkele jaren heeft gefunctioneerd.

Die samenwerking is er niet meer. Wel onderhouden de oud-katholieken sinds een tiental jaren contact met andere geloofsrichtingen. Wereldwijd is er de band met anglicaanse kerken en recentelijk de kerk van Zweden, terwijl er gesprekken gevoerd worden met de Grieks- en Roemeens-orthodoxe kerken en zelfs met de Mar Thomakerk in India. “Oud-katholieken zijn ruimdenkend," zegt Lisette Visser, "ze zullen je nooit, zoals bij sommige kerkgenootschappen gebeurt, met de bijbel om de oren slaan.”

Al enkele jaren verlopen de op de laatste zondag van de maand gehouden diensten in de oud-katholieke kerk in een vast stramien.

Geen vrouwelijke misdienaren
Lisette Visser-Moleman was haar werkzaam leven lang onderwijzeres op diverse Aalsmeerse basisscholen. Zij verzorgt regelmatig de schriftlezingen in de oud-katholieke kerk en ook deze zondag is het weer haar taak.

"Ik lees de les, zogezegd. Maar dat klinkt zo streng,” zegt Visser (foto rechts) die deze taak op een bijzondere wijze toegewezen kreeg: “Ik ergerde me licht dat er nooit vrouwelijke misdienaren waren in de kerk, gaf dat eens te kennen aan pastoor Spaans en zo kwamen we tot de overeenkomst dat ik de schriflezing zou doen."

Vandaag zal na de schriftlezing van Lisette Moleman monseigneur DirkJan Schoon (foto bovenaan), de bisschop van Haarlem de voorganger zijn en de mis leiden. De organist is Michael van den Bergh (foto onder).

Zoals gezegd, de oud-katholieke gemeente is klein, de pastorie staat leeg en voor het voortbestaan van de oud-katholieke diensten werd gevreesd. Lisette Visser prijst de overleden pastoor die een warm hart had voor de mensen, maar ook uitgesproken meningen.

Sloop voorkomen
Toen Spaans was overleden verkeerde de gemeente in onzekerheid. Het woord 'sloop' viel zelfs voor zowel pastorie als kerk. Visser: ”Vanuit het landelijke bestuur werd overwogen om het complex te slopen en de grond te verkopen maar het bisdom Haarlem wilde het niet kwijt. Er kunnen in de kerk nog heel goed passende evenementen worden gehouden.”

Mogelijkheden
Een klein deel Aalsmeerders bezocht regelmatig de door KCA georganiseerde concerten in de kerk. Helaas liep de belangstelling voor deze concerten terug. Volgens Visser zijn er voor dit fraaie culturele erfgoed nog andere passende mogelijkheden genoeg te vinden.

“Denk aan het exposeren van kunst, wat in het verleden ook wel gebeurde. Ook is menig Aalsmeers echtpaar hier getrouwd, soms mannen en vrouwen die geen enkele binding hadden met ons oud-katholieke kerkgenootschap en evenmin dikwijls met geen enkele andere kerk. Helaas is dat aantal de laatste jaren, sinds je ook bij wijze van spreken in de watertoren en zelfs in de eigen achtertuin kan trouwen, wel verminderd. Er kunnen voorts lezingen worden gehouden, zang, muziek, de akoestiek is geweldig en er is een prachtig orgel met een schitterende klank. Een Knipscheerorgel, in 2010 nog gerestaureerd." 

Juweeltje
Ook maken, zo vertelt Visser, regelmatig de Russisch-orthodoxen als ook de Roemeens-orthodoxen gebruik van de kerk. "Het zou toch echt heel jammer zijn geweest als een en ander gesloopt zou worden. Dat is nu voorkomen. De pastorie wordt nu gerestaureerd en daar worden plannen voor ontwikkeld.”

Wie de kerk bekijkt en enig historisch besef heeft, moet toegeven: dit juweeltje in het schaarse Aalsmeerse erfgoed moet zeker behouden blijven en terecht zien de leden dan ook de nabije toekomst optimistisch en met vertrouwen tegemoet. Dat vond ook de gemeente Aalsmeer die de restauratie van het torentje en het uurwerk daarin subsidieerde.

Wie, ook als niet-gelovige hier een kerkdienst bijwoont, hetzij een oud-katholieke, hetzij een Roemeens of Russisch orthodoxe, hoopt ongetwijfeld van harte dat deze prachtige kerk met zijn bijzondere lichtval en akoestiek nog jaren voor Aalsmeer behouden zal blijven.

Tekst: Leni Paul, foto's Jaap Maars

Link naar het artikel op aalsmeervandaag:


http://www.aalsmeervandaag.nl/nieuws/Cultuur/geloof-in-aalsmeer-de-oud-katholieke-kerk

 

 

 

Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer

Contactgegevens


Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer
Parochie van de H.H. Petrus en Paulus
Oosteinderweg 394
1432 BG Aalsmeer